Bài tập về mạch phát và thu sóng

Cập nhật lúc: 16:04 06-07-2015 Mục tin: Vật lý lớp 12


Bài tập liên quan đến T, f và C biến thiên khi sóng điện từ biến thiên. Bài toán về ghép thêm tụ cũng được trình bày trong bài viết này

BÀI TẬP VỀ MẠCH PHÁT VÀ THU SÓNG

 

Câu 1.   Điện dung của tụ điện phải thay đổi trong khoảng nào để mạch có thể thu được sóng vô tuyến có tần số nằm trong khoảng từ f1 đến f2 (với f1 <  f2). Chọn biểu thức đúng ?

    A. \(\frac{1}{2\pi ^{2}L{f_{2}}^{2}} < C< \frac{1}{2\pi ^{2}L{f_{1}}^{2}}\)                                  B.\(\frac{1}{2\pi ^{2}L{f_{1}}^{2}} < C< \frac{1}{2\pi ^{2}L{f_{2}}^{2}}\)

    C.\(\frac{1}{2\pi ^{2}L{f_{1}}^{2}} < C< \frac{1}{2\pi ^{2}L{f_{2}}^{2}}\)                                   D. \(\frac{1}{2\pi ^{2}L{f_{2}}^{2}} < C< \frac{1}{2\pi ^{2}L{f_{1}}^{2}}\) 

Câu 2.   Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điệnvới điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng λ= 20 m. để thu được sóng điện từ có bước sóng λ′= 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C’ bằng

    A. C’ = 4C                B. C’ = C                   C. C’ = 3C                 D. C’ = 2C

Câu 3.   Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 20 nF thì mạch thu được bước sóng 40 m. Nếu muốn thu được bước sóng 60 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ

    A. tăng 4 nF.             B. tăng 6 nF.             C. tăng 25 nF.           D. tăng 45 nF.

Câu 4.   Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 50 nF thì mạch thu được bước sóng λ = 50 m. Nếu muốn thu được bước sóng λ = 30m  thì phải điều chỉnh điện dung của tụ

    A. giảm 30 nF.          B. giảm 18 nF.           C. giảm 25 nF.           D. giảm 15 nF.

Câu 5.   Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên.  Khi điện dung của tụ là 60 nF thì mạch thu được bước sóng λ = 30 m. Nếu muốn thu được bước sóng λ = 60m  thì giá trị điện dung của tụ điện khi đó là

    A. 90 nF.                   B. 80 nF.                   C. 240 nF.                 D. 150 nF.

Câu 6.   Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 60 nF thì mạch thu được bước sóng λ = 30 m. Nếu muốn thu được bước sóng λ = 60m thì người ta ghép tụ C′với tụ C. Cho biết cách ghép hai tụ trên, và giá trị điện dung của tụ C′ là bao nhiêu?

    A. ghép hai tụ song song, C′= 240 nF.        B. ghép hai tụ song song, C′= 180 nF.

    C. ghép hai tụ nối tiếp, C′= 240 nF.            D. ghép hai tụ nối tiếp, C′= 180 nF.

Câu 7.   Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 90 nF thì mạch thu được bước sóng λ = 60 m. Nếu muốn thu được bước sóng λ = 40m thì người ta ghép tụ C’ với tụ C. Cho biết cách ghép hai tụ trên, và giá trị điện dung của tụ C’ là bao nhiêu?

    A. ghép hai tụ song song, C′= 130 nF.        B. ghép hai tụ song song, C′= 72 nF.

    C. ghép hai tụ nối tiếp, C′= 50 nF.              D. ghép hai tụ nối tiếp, C′= 72 nF.

Câu 8.   Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ1= 60 m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2= 80 m. Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là

    A. λ= 48 m.               B. λ= 70 m.               C. λ= 100 m.             D. λ= 140 m.

Câu 9.   Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ1= 60 m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2= 80 m. Khi mắc C1 song song C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là:

    A. λ= 48 m.               B. λ= 70 m.               C. λ= 100 m.             D. λ= 140 m.

Câu 10.  Một máy thu thanh có mạch chọn sóng là mạch dao động LC lí tưởng, với tụ C có giá trị C1 thì sóng bắt được có bước sóng λ1= 300 m, với tụ C có giá trị C2 thì sóng bắt được có bước sóng λ2= 400 m. Khi tụ C gồm tụ C1 mắc nối tiếp với tụ C2 thì bước sóng bắt được là

    A. λ= 500 m.             B. λ= 240 m.             C. λ= 700 m.             D. λ= 100 m. 

Câu 11.   Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có L =10 µH và C biến thiên từ 10 pF đến 250 pF. Máy vô tuyến có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng nào?

    A. 10 m → 95 m.      B. 20 m → 100 m.     C. 18,8 m → 94,2 m.          D. 18,8 m → 90 m

Câu 12.   Một khung dao động thực hiện dao động điện từ tự do không tắt trong mạch. Biểu thức hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là u = 60sin(10000πt) V, tụ C = 1 µF. Bước sóng điện từ và độ tự cảm L trong mạch là

    A. λ= 6.104 m; L = 0,1 H.                            B. λ= 6.103m; L = 0,01 H.

    C. λ= 6.104 m; L = 0,001 H.                        D. λ= 6.103 m; L = 0,1 H.

Câu 13.   Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung C thay đổi từ 10/π pF đến 160/π pF và cuộn dây có độ tự cảm L = 2,5/π µH. Mạch trên có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng nào?

    A. 2 m → 12 m.        B. 3 m→ 12 m.          C. 3 m → 15 m.         D. 2 m → 15 m.

Câu 14.   Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 4µH và một tụ điện có điện dung C biến đổi từ 10 pF đến 360 pF. Lấy π2 = 10, dải sóng vô tuyến thu được với mạch trên có bước sóng trong khoảng

    A. từ 120 m đến 720 m.                              B. từ 12 m đến 72 m.         

    C. từ 48 m đến 192 m.                                D. từ 4,8 m đến 19,2 m.

Câu 15.   Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến có L biến thiên từ 4 mH đến 25 mH, C = 16 pF, lấy π2 = 10. Máy này có thể bắt được các sóng vô tuyến có bước sóng trong khoảng

    A. từ 24 m đến 60 m.                                  B. từ 480 m đến 1200 m.

    C. từ 48 m đến 120 m.                                D. từ 240 m đến 600 m.

Câu 16.   Mạch dao động LC trong máy thu vô tuyến có điện dung Co = 8.10–8 F và độ tự cảm L = 2.10–6 H, thu được sóng điện từ có bước sóng 240π (m). để thu được sóng điện từ có bước sóng 18π (m) người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện có điện dung C bằng bao nhiêu và mắc như thế nào?

    A. Mắc nối tiếp và C = 4,53.10–10 F.           B. Mắc song song và C = 4,53.10–10 F.

    C. Mắc song song và C = 4,53.10–8 F.         D. Mắc nối tiếp và C = 4,53.10–8 F.

Câu 17.   Mạch chọn sóng một radio gồm L = 2.10–6 (H) và 1 tụ điện có đện dung C biến thiên. Người ta muốn bắt được các sóng đệ từ có bước sóng từ18π (m) đến 240π (m) thì điện dung C phải nằm trong giới hạn.

    A. 4,5.10–12F ≤ C ≤8.10–10F.                        B. 9.10–10 F ≤ C ≤16.10–8 F.

    C. 4,5.10–10F ≤ C ≤8.10–8F.                         D. Tất cả đều sai.

Câu 18.   Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung C = 100 pF và cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π2 µH. để có thế bắt được sóng điện từ có bước sóng từ 12 m đến 18 m thì cần phải ghép thêm một  tụ điện có điện dung biến thiên. điện dung biến thiên trong khoảng nào ?

    A. 0,3 nF ≤ Cx ≤0,9 nF.                               B. 0,3 nF ≤ Cx ≤0,8 nF.

    C. 0,4 nF ≤ Cx ≤0,9 nF.                               D. 0,4 nF ≤ Cx ≤0,8 nF.

Câu 19.   Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung C = 2000 pF và cuộn cảm có độ tự cảm L = 8,8 µH. để có thể bắt được dải sóng ngắn có bước sóng từ 10 m đến 50 m thì cần phải ghép thêm một tụ điện có điện dung biến thiên. điện dungbiến thiên trong khoảng nào ?

    A. 4,2 nF ≤ Cx ≤9,3 nF.                               B. 0,3 nF ≤ Cx ≤0,9 nF.

    C. 0,4 nF ≤ Cx ≤0,8 nF.                               D. 3,2 nF ≤ Cx ≤8,3 nF.

Câu 20.    Việc phát sóng điện từ ở đài phát phải qua các giai đoạn nào, ứng với thứ tự nào?

1. Tạo dao động cao tần

2. Tạo dao động âm tần

3. Khuếch đại cao tần

4. Biến điệu

5. Tách sóng

    A. 1, 2, 3, 4.              B. 1, 2, 4, 3.              C. 1, 2, 5, 3.              D. 1, 2, 5, 4.

Câu 21.   Điều nào sau đây là sai khi nói về nguyên tắc phát và thu sóng điện từ ?

    A. Không thể có một thiết bị vừa thu và phát sóng điện từ.

    B. để thu sóng điện từ cần dùng một ăng ten.

    C. Nhờ có ăng ten mà ta có thể chọn lọc được sóng cầnthu.

    D. để phát sóng điện từ phải mắc phối hợp một máy dao động điều hoà với một ăng ten.

Câu 22.   Mạch thu sóng có lối vào là mạch dao động LC, tụ điện C là tụ phẳng không khí thì khi đó bước sóng mà mạch thu được là 40 m. Nếu nhúng 2/3 diện tích các bản tụ vào trong điện môi có hằng số điện môi ε = 2,5 thì bước sóng mà mạch thu được khi đó bằng

    A. 66 m                     B. 56 m                     C. 58 m                     D. 69 m

Câu 23.   Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L. Khi L = L1; C = C1 thì mạch thu được bước sóng λ. Khi L = 3L1; C = C2 thì mạch thu được bước sóng là 2λ. Khi điều chỉnh cho L = 3L1; C = 2C1 + C2 thì mạch thu được bước sóng là

    A. λ\(\sqrt{10}\)                   B. λ \(\sqrt{11}\)                  C. λ \(\sqrt{5}\)                    D. λ \(\sqrt{7}\)

Câu 24.   Giữa hai mạch dao động xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu các mạch đó có

    A. tần số dao động riêng bằng nhau.           B. điện dung bằng nhau.

    C. điện trở bằng nhau.                                 D. độ cảm ứng từ bằng nhau.

Câu 25.   Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = \(\frac{1}{108\pi ^{2}}\) (mH) và một tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng λ= 20 m ?

    A. C = 120 pF.          B. C = 65,5 pF.         C. C = 64,5 pF.         D. C = 150 pF. 

Câu 26.   Mạch thu sóng có lối vào là mạch dao động LC, tụ điện C là tụ phẳng không khí thì khi đó bước sóng mà mạch thu được là 60 m. Nhếu nhúng một nửa diện tích các bản tụ vào trong điện môi có hằng số điện môi ε = 2 thì bước sóng mà mạch thu được khi đó bằng

    A. 89 m                     B. 54 m                     C. 98 m                     D. 69 m

Câu 27.   Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định Co mắc song song với một tụ C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10 nF đến 170 nF. Nhờ vậy mạch có thể thu được các sóng có bước sóng từ λ đến 3λ. Xác định giá trị của Co?

    A. Co = 45 nF.           B. Co = 25 nF.            C. Co = 30 nF.           D. Co = 10 nF.

Câu 28.   Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định Co mắc song song với một tụ xoay C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10 pF đến 250 pF. Nhờ vậy mạch có thể thu được các sóng có bước sóng từ 10m đến 30m. Xác định độ tự cảm L?

    A. L = 0,93 µH.         B. L = 0,84 µH.         C. L = 0,94 µH.         D. L = 0,74 µH.

Câu 29.   Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L = 2,5 mH. Bộ tụ gồm 19 tấm kim loại phẳng giống nhau đặt song song cách đều nhau 1 mm, các tấm cách điện với nhau, diện tích của mỗi tấm là 3,14 (cm2), giữa các tấm là không khí. Mạch dao động này thu được sóng điện từ có bước sóng là

    A. 51 m.                    B. 57 m.                    C. 42 m.                    D. 37 m.

Câu 30.   Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm bộ tụ điện và cuộn cảm thuần L. Khi L = L1; C = C1 thì mạch thu được bước sóng λ. Khi L = 3L1; C = C2 thì mạch thu được bước sóng là 2λ. Khi điều chỉnh cho L = 2L1; C = C1 + 2C2 thì mạch thu được bước sóng là

    A. λ\(\sqrt{\frac{5}{3}}\)                      B. λ \(\sqrt{6}\)                      C. λ \(\sqrt{\frac{14}{3}}\)                   D. λ\(\sqrt{\frac{8}{3}}\)

BÀI TẬP VỀ MẠCH THU SÓNG (PHẦN 2)

 

Câu 26.    Một ang ten ra đa phát sóng điện từ đang chuyển động về phia ra đa thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 80 μs. Sau 2 phút đo lại lần 2, thời gian từ lúc phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ làn này là 76 μs. Biết tốc độ sóng điện từ trong không khí bằng 3.10 8 m/s. Tốc độ trung bình của vật là:

    A. 29 m/s                   B. 6 m/s                     C. 4 m/s                     D. 5 m/s

Câu 27.   Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần va môt tu điên là tu xoay Cx. Điện dung của tụ Cx là hàm số bậc nhất của góc xoay. Khi chưa xoay tụ (góc xoay bằng 00) thì mạch thu được sóng có bước sóng 10 m. Khi góc xoay tụ là 450 thì mạch thu được sóng có bước sóng 20 m. Để mạch bắt được sóng có bước sóng 30 m thì phải xoay tụ tới góc bằng

    A. 1200.                     B. 1350.                     C. 750.                       D. 900.

Câu 28.    Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, tần số dao động riêng của mạch là 6 MHz. Khi α = 900, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 2 MHz thì α bằng

    A. 2100                     B. 1350                     C. 1800                     D. 2400

Câu 29.    Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, chu kỳ dao động riêng của mạch là T1 (s). Khi α = 600, chu kỳ dao động riêng của mạch là 2T1 (s). Để mạch này có chu kỳ dao động riêng là 1,5T1 thì α bằng

    A. 450                       B. 350                       C. 250                       D. 300

Câu 30.    Ang ten sử dụng một mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng. xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện C1 = 1 μF thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E1 = 4,5 μV. khi điện dung của tụ điện C2 = 9 μF thì suất điện động

cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là

    A. E2 = 1,5 μV           B. E2 = 2,25 μV         C. E2 = 13,5 μV         D. E2 = 9 μV

Câu 31.    Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 100, chu kỳ dao động riêng của mạch là T1 (s). Khi α = 1000, chu kỳ dao động riêng của mạch là 2T1 (s). Khi α = 1600 thì chu kỳ dao động riêng của mạch là

    A. 1,5T1                    B. 2,25T1                  C. 2 2 T1                   D. 6 T1

Câu 32.    Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm thay đổi từ L đến 2L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định C0 mắc song song với một tụ C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10 nF đến 350 nF. Nhờ vậy mạch có thể thu được các sóng có bước sóng từ λ đến 6λ. Xác định C0 ?

    A. 45 nF                    B. 25 nF                    C. 30 nF                    D. 10 nF

Câu  33.    Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có L = 20 μH và một tụ xoay có điện dung biến thiên từ C1 = 10 pF đến C2 = 500 pF khi góc xoay biến thiên từ 00 đến 1800. Khi góc xoay của tụ bằng 28,80 thì mạch thu sóng điện từ có bước sóng là

    A. λ = 64 m.              B. λ = 88 m.              C. λ = 80 m.              D. λ = 108 m.

Câu 34.    Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, bước sóng mà mạch thu được là 15 m, khi α = 1200, bước sóng mà mạch thu được là 35 m. Khi α = 800 thì bước sóng mà mạch thu dược là

    A. λ = 32 m.              B. λ = 30 m.              C. λ = 20 m.              D. λ = 25 m.

Câu 35. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 1200, tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 2 MHz thì α bằng

    A. 300                       B. 450                         C. 600                         D. 18,750

Câu 36. Một tụ xoay có điện dung tỉ lệ theo hàm bậc nhất với góc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi giá trị C1 = 10 pF đến C2 = 370 pF ứng với góc quay của các bản tụ là α các bản tăng dần từ 00 đến 1800. Tụ điện được mắc với một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 2 µH để làm thành mạch dao động ở lối vào của một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 18,84 m phải quay các bản tụ ở góc xoay α là bao nhiêu?

  A. 300                          B. 600                       C. 200                         D. 400

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021