Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm từ 2007 đến 2014 ( có đáp án)

Cập nhật lúc: 16:43 08-07-2015 Mục tin: Vật lý lớp 12


Tập hợp đề thi Đại học- Cao đẳng ( kỳ thi THPT Quốc Gia) từ năm 2007 đến 2014 bao gồm cả lý thuyết và bài tập nhằm giúp bạn đọc định hướng được cách ra đề thi của BGD.

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM TỪ 2007 ĐẾN 2014

PHẦN DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Câu 1(ĐH – 2007): Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì

A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.

B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.

C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.

D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.

Câu 2(ĐH – 2007): Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 7,5 2 A.                     B. 7,5 2 mA.                  C. 15 mA.                     D. 0,15 A. 

Câu 3(ĐH – 2007): Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

A.  . 3/ 400s                   B. 1/600 . s                    C. 1/300  . s                   D. 1/1200 . s

Câu 4(ĐH – 2007): Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian. 

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2.

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

Câu 5(ĐH – 2008): Đối với sự lan truyền sống điện từ thì

   A. vectơ cường độ điện trường \(\vec{E}\)  cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) vuông góc với vectơ cường độ điện trường  \(\vec{E}\).

   B. vectơ cường độ điện trường \(\vec{E}\) và vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) luôn cùng phương với phương truyền sóng.

   C. vectơ cường độ điện trường \(\vec{E}\) và vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) luôn vuông góc với phương truyền sóng.

   D. vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường \(\vec{E}\) vuông góc với vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) .

Câu 6(ĐH – 2008): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần?

   A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.

   B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

   C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.

   D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 7(ĐH – 2008): Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị \(\frac{Io}{2}\) thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là

         A. \(\frac{3}{4}Uo\)                  B. \(\frac{\sqrt{3}}{2}Uo\)               C. \(\frac{1}{2}Uo\)                      D.\(\frac{\sqrt{3}}{4}Uo\)

Câu 8(ĐH – 2008) : Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là

          A. 6.10−10C           B. 8.10−10C           C. 2.10−10C                D. 4.10−10C

Câu 9(ĐH – 2008) : Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng)

          A. tách sóng            B. khuếch đại       C. phát dao động cao tần        D. biến điệu

Câu 10(ĐH – 2008)  : Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C' bằng

          A. 4C                       B. C                      C. 2C                           D. 3C

Câu 11(ĐH 2009):: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

           A. luôn ngược pha nhau.                B. với cùng biên độ.

          C. luôn cùng pha nhau.                   D. với cùng tần số.

Câu 12(ĐH -2009): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5μH và tụ điện có điện dung 5μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là

A. 5\(\pi .10^{-6}\)s.          B. 2,5\(\pi .10^{-6}\)s.          C.10\(\pi .10^{-6}\)s.               D. \(10^{-6}\)s.

Câu 13(ĐH 2009): Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.

B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

C. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau \(\frac{\pi }{2}\) 

D. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

Câu 14(ĐH 2009): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 15(ĐH 2009): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.

A. từ \(4\pi \sqrt{LC_{1}}\) đến \(4\pi \sqrt{LC_{2}}\) .               B. từ \(2\pi \sqrt{LC_{1}}\) đến \(2\pi \sqrt{LC_{2}}\)

C. từ  \(2\sqrt{LC_{1}}\) đến \(2 \sqrt{LC_{2}}\)                      D. từ  \(4\sqrt{LC_{1}}\) đến \(4\sqrt{LC_{2}}\)

Câu 16(ĐH 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị

   A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                     B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.

   C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.                     D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

Câu17( ĐH 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là \(\sqrt{5}\)f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị

   A. 5C1.                    B.\(\frac{C_{1}}{5}\) .                 C. \(\sqrt{5}\)C1.                D. \(\frac{C_{1}}{\sqrt{5}}\) .

Câu 18 (ĐH  2010) Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là

   A. 4Δt.                     B. 6Δt.                C. 3Δt.                   D. 12Δt.

Câu 19( ĐH  2010)Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

   A. 2.                         B. 4.                     C.\(\frac{1}{2}\) .                      D.\(\frac{1}{4}\) .

Câu 20 (ĐH 2010)Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là

   A. 800.                     B. 1000.                C. 625.                  D. 1600.

Câu 21( ĐH 2010)Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung

   A. C = C0.                B. C = 2C0.            C. C = 8C0.          D. C = 4C0.

Câu 22(ĐH 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. Phát biểu nào sau đây là sai?

   A. Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là \(\frac{C{U_{0}}^{2}}{2}\).

   B. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là U0\(\sqrt{\frac{C}{L}}\).

   C. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm t = \(\frac{\pi }{2}\sqrt{LC}\).

   D. Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm t = \(\frac{\pi }{2}\sqrt{LC}\) là \(\frac{C{U_{0}}^{2}}{4}\).

Câu 23( ĐH  2010)Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1pA. Chu kì dao động  điện từ tự do trong mạch bằng

   A. \(\frac{10^{-6}}{3}\)s                 B.\(\frac{10^{-3}}{3}s\) .                   C.\(4.10^{-7}s\) .              D.\(4.10^{-5}s\)

Câu 24 (ĐH 2010) Sóng điện từ

   A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.

   B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.

   C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

   D. không truyền được trong chân không.

Câu 25(ĐH 2010)Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

         A.\(i^{2}=LC({U_{0}}^{2}-u^{2})\) .                         B.\(i^{2}=\frac{C}{L}({U_{0}}^{2}-u^{2})\) .   

         C. \(i^{2}=\sqrt{LC}({U_{0}}^{2}-u^{2})\) .                    D. \(i^{2}=\frac{L}{C}({U_{0}}^{2}-u^{2})\).

Câu 26 ( ĐH  2010)Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

         A. Mạch  tách sóng.                                  B. Mạch khuyếch đại.   

         C. Mạch biến điệu.                                   D. Anten.

Câu 27 (ĐH 2010) Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi \(C=C_{1}\) thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi \(C=C_{2}\) thì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu \(C=\frac{C_{1}C_{2}}{C_{1}+C_{2}}\) thì tần số dao động riêng của mạch bằng

         A. 50 kHz.            B. 24 kHz.            C. 70 kHz.            D. 10 kHz.

Câu 28(ĐH 2011): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

   A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.

   B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

   C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.

   D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.

Câu 29(ĐH 2011): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng

   A.\(12\sqrt{3}\) V.            B.\(5\sqrt{14}\) V.               C.\(6\sqrt{2}\) V.                   D. \(3\sqrt{14}\)V.

Câu 30(ĐH 2011). Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là

    A. 2.10-4s.              B. 6.10-4s.                C. 12.10-4s.              D. 3.10-4s.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021