Ôn tập học kỳ I lớp 10

Cập nhật lúc: 16:50 24-11-2016 Mục tin: Vật lý lớp 10


Nhằm giúp các em học sinh ôn luyện học kỳ I đạt kết quả cao nhất mình đã tổng hợp và sưu tầm hơn 200 câu trắc nghiệm hay nhất trong chương trình vật lý 10 học kỳ I có kèm theo đáp án giúp các em nắm vững kiến thức và đạt kết quả cao nhất.

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Câu 1:       Điền vào chỗ chống bằng việc chọn một trong các đáp án sau.

Chuyển động cơ của một vật là sự ................ của vật đó so với vật khác theo thời gian.

A. thay đổi hướng.                                                            B. thay đổi chiều.                  

C. thay đổi vị trí.                                                               D. thay đổi phương.

Câu 2:       Để xác định vị trí và thời gian chuyển động của một vật ta cần chọn một vật làm mốc,

một hệ toạ độ gắn với vật làm mốc và ..........

A. một mốc thời gian.                                                       B. một đồng hồ.

C. một thước đo.                                                               D. một vật mốc thời gian và đồng hồ.

Câu 3:       Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox, trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là

A. s = vt,                              B. x = x0 +vt.                       C. x = vt.                              D. một phương trình khác .

Câu 4:       Trong chuyển động thẳng đều:

A. toạ độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v.                                B. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với vận tốc.

C. quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian đi được                                            D. toạ độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

Câu 5:       Hãy chỉ ra câu không đúng?

A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.

C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.

D. Chuyển động đi lại của một pittông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

Câu 6:       Câu nào sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì.

A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.             

B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.   

C. gia tốc là đại lượng không đổi.                    

D. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

Câu 7:       Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là

A. s = v0t + at2/2    (a và v0 cùng dấu).                             B. s = v0t +  at2/2     (a và v0 trái dầu).

C.  x= x0 + v0t + at2/2. ( a và v0 cùng dấu ).                      D. x = x0 +v0t +at2/2. (a và v0 trái dấu )..

Câu 8:       Chuyển động nào dưới đây không phải  là chuyển động thẳng biến đổi đều?

A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng.                             B. một vật rơi từ trên cao xuống dưới đất.

C. Một hòn đá được ném theo phương ngang.                 D.Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng

Câu 9:       Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là

A. s = v0t  + at2/2. (a và v0 cùng dấu ).                             B. s = v0t + at2/2. ( a và v0 trái dấu ).

C.  x= x0 + v0t + at2/2. ( a và v0 cùng dấu ).                      D.  x = x0 +v0t +at2/2. (a và v0 trái dấu ).

Câu 10:   Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Công thức tính vận tốc v của vật rơi tự do phụ thuộc độ cao h là

Câu 11:   Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với

A. cùng một gia tốc g.                                                      B. gia tốc khác nhau.                   

C. cùng một gia tốc a = 5 m/s2.                                         D. gia tốc bằng không.

Câu 12:   Câu nào sai? Chuyển động tròn đều có

A. quỹ đạo là đường tròn.                                                 B. tốc độ dài không đổi.     

C. tốc độ góc không đổi.                                                   D. vecto gia tốc không đổi.

Câu 13:   Câu nào sai? Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

A. đặt vào vật chuyển động tròn.                                     B. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn.

C. có độ lớn không đổi.                                                    D. có phương và chiều không đổi.

Câu 14:   Các công thức liên hệ giữa gia tốc với tốc độ dài và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là gì?

Câu 15:   Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc w với chu kỳ T và giữa tốc độ góc w với tần số f trong chuyển động tròn đều là gì?

Câu 16:   Có ba vật (1); (2); (3). Áp dụng công thức cộng vận tốc có thể viết được phương trình nào kể sau?

           

D. cả ba phương án A, B,C.

Câu 17:   Chọn đáp án đúng.

Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vậy vận tốc có tính

A. tuyệt đối.                         B. tương đối.                        C. đẳng hướng.                    D. biến thiên.

Câu 18:   Trường hợp nào sau đây không thể coi là vật như là chất điểm?                   

A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một toà nhà xuống đất.

D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

Câu 19:   Từ thực tế hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?

A. Một hòn đá được ném theo phương ngang

B. Một ô tô đang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Một viên bi rơi từ độ cao 2m.

D. Một tờ giấy rơi từ độ cao 3m.

Câu 20:   Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm gốc toạ độ O có dạng:

A. s = vt.                              B. x = x0 + vt.                      C. x = vt.                                       D. đáp án khác.

Câu 21:   Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox, có dạng: x = 5+ 60t  ( x: km, t: h ).

Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?

A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.                                    B. Từ điểm O, với vận tốc 60km/h.

C. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 5khm/h.         D. Từ điểm m, cách O là 5kh, với vận tốc 60km/h.

Câu 22:   Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc cuả chuyển động thẳng nhanh dần đều  ta có các điều kiện nào dưới đây?

A. s > 0; a > 0; v > v0.                                                       B. s  > 0; a < 0; v <v0.

C. s > 0; a > 0; v < v0.                                                       D. s > 0; a < 0; v > v0.

Câu 23:   Chỉ ra câu sai.

A. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

B.Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.

C. Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với véctơ vận tốc.

D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

Câu 24:   Đặc điểm nào dưới đây không phải  là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?

A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

B. Chuyển động thẳng, nhanh dần đều.

C. Tại một nơi và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.

D. Lúc t = 0 thì .

Câu 25:   Chuyển động nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?

A. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống đất.

B. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi.

C. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất.

D. Một viên bi chì đang rơi ở trong ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không.

Câu 26:   Chuyển động của vật nào dưới đây  không thể  coi là chuyển động rơi tự do?

A.Một vân động viên nhảy dù đã buông dù và đang trong không trung.                    

B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đât.

C. Một chiếc máy thang máy đang chuyển động đi xuống.                                          

D. Một vận động viên nhảy cầu đang rơi từ trên cao xuống mặt nước.

Câu 27:   Câu nào đúng?

A. Tốc độ dài của chuyển động tròng đều phụ thuộc vào bánh kính quỹ đạo.

B. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

C. Với v và w cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

D. Cả ba đại lượng trên  không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.

Câu 28:   Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

A. Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng chậm dần đều.

B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời.

C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định.

D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện.

Câu 29:   Chuyển động nào của vật dưới đây không phải là chuyển động tròn đều?

A. Chuyển động của con ngựa trong chiếc đu quay khi đang hoạt động ổn định.

B. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi quạt đang quay ổn định.

C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi bắt đầu quay nhanh dần đều.

D. Chuyển động của chiếc ống bương chứa nước trong cái guồng quay nước.

Câu 30:   Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính tương đối?

A. Vì chuyển động của ôtô được quan sát ở các thời điểm khác nhau.

B. Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau bên lề đường.

C. Vì chuyển động của ô tô không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động.

D. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.

Câu 31:   Hành khách A đứng trên toa tàu, nhìn qua cửa số toa sang hành khách B ở toa bên cạnh. Hai toa tàu đang đỗ trên hài đường tàu song song với nhau trong sân ga. Bống A thấy B chuyển động về phía sau. Tình huống nào sau đây chắc chắn không xảy ra?

A. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước.  A chạy nhanh hơn.

B. Cả hai  toa tàu cùng chạy về phía trước. B chạy nhanh hơn.

C. Toa tàu A chạy về phía trước. toa B đứng yên.

D. Toa tàu A đứng yên. Toa tàu B chạy về phía sau.

Câu 32:   Hình bên là đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động. Đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều :

A.Đoạn OA .            B.Đoạn BC.      C.Đoạn CD.                D.Đoạn A B.

Câu 33:   Trong chuyển động thẳng đều , nếu quãng đường không thay đổi  thì :

A.Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

B.Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

C.Thời gian và vận tốc luôn là 1 hằng số .

D.Thời gian không thay đổi và vận tốc luôn biến đổi .

Câu 34:   Vật nào được xem là rơi tự do ?

A.Viên đạn đang bay trên không trung .                    B.Phi công đang nhảy dù (đã bật dù).

C.Quả táo rơi từ trên cây xuống .                   D.Máy bay đang bay gặp tai nạn và rơi xuống.

Câu 35:   Câu nào là sai ?

A.Gia tốc hướng tâm chỉ đặc trưng cho độ  lớn của vận tốc.

B.Gia tốc trong chuyển động thẳng đều bằng không .

C.Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi về hướng và cả  độ lớn .

D.Gia tốc là một đại lượng véc tơ.

Câu 36:   Câu nào là câu sai ?

A.Quỹ đạo có tính tương đối.             B.Thời gian có tính tương đối

C.Vận tốc có tính tương đối.              D.Khoảng cách giữa hai điểm có tính tương đối .

Câu 37:   Lúc 15 giờ 30 phút xe ô tô đang chay trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì sau đây?

A. Vật làm mốc.                                                                B. Mốc thời gian.

C. Thước đo và đồng hồ.                                                  D. chiều dương trên đường đi.

Câu 38:   Theo lịch trình tại bến xe Hà Nội thì ô tô chở khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy từ 6 giờ sáng, đi qua Hải Dương lức 7 giờ 15 phút. Hà Nội cách Hải Dương 60 km, cách Hải Phòng 105 km. Xe ô tô chạy liên tục không nghỉ chỉ dừng lại 10 phút tại Hải Dương để đón và trả khách.Thời gian và quãng đường xe ôtô chạy tới Hải Phòng đối với hành khách lên xe tại Hải Dương là

A.  2 giờ 50 phút; 45 km.                                                  B. 1 giờ 30 phút; 45 km.

C.  2 giờ 40 phút; 45 km.                                                  D. 1 giờ 25 phút. 45 km.

Câu 39:   Phương trình chuyển động của mộtchất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4t – 10. ( x đo bằng km, t đo bằng giờ ). Quãng đương đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là bao nhiêu?

A. . – 2km.                           B. 2km.                                C. – 8 km.                                     D. 8 km.

Câu 40:   Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4t + 10 (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ).

Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là bao nhiêu?

A. – 12km.                           B. 14km.                              C. – 8km.                                      D. 18 km.

Câu 41:   Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của  xe ô tô trên đoạn đường thẳng này như thế nào?

A. x = 3 +80t.                      B. x = ( 80 -3 )t.                   C. x  =3 – 80t.                               D. x = 80t.

Câu 42:   Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạng đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?

A. a = 0,7 m/s2;  v = 38 m.s.                                              B. a = 0,2 m/s2;       v = 18 m/s.

C. a =0,2 m/s2 , v = 8m/s.                                                  D. a =1,4 m/s2, v = 66m/s.

Câu 43:   Một ô tô đang chuyển động vơi vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm phanh chuyển động châm dần với gia tốc 2m/s2. Quãng đường mà ô tô đi được sau thời gian 3 giây là?

A.s = 19 m;                                                                       B. s = 20m;                          

C.s = 18 m;                                                                        D. s = 21m;  .

Câu 44:   Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dứng hẳn lại thì  ô tô đã chạy  thêm được 100m. Gia tốc của ô tô là bao nhiêu?

A.a = - 0,5 m/s2.                   B. a = 0,2 m/s2.                     C. a = - 0,2 m/s2.                  D. a = 0,5 m/s2.

Câu 45:   Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6m/s. Quãng đường s mà ôtô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu?

A. s = 100m.                        B. s = 50 m.                          C. 25m.                                D. 500m

Câu 46:   Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian t để xe đạt được vận tốc 36km/h là bao nhiêu?

A. t = 360s.                          B. t = 200s.                          C. t = 300s.                          D. t = 100s.

Câu 47:   Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì người lái xe hãm phanh. Ôtô chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường s mà ôtô chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là bao nhiêu?

A. s = 45m.                          B. s = 82,6m.                        C. s = 252m.                         D. 135m.

Câu 48:   Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu?

A. v = 9,8 m/s.                     B. .                    C. v = 1,0 m/s.                      D. .

Câu 49:   Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Thời gian mà vật khi chạm đất là bao nhiêu trong các kết quả sau đây, lấy g = 10 m/s2.

A. t = 1s.                              B. t = 2s.                              C. t = 3 s.                             D. t = 4 s.

Câu 50:   Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m.s2 thì tốc độ trung bình của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu?

A.vtb = 15m/s.                      B. vtb = 8m/s.                        C. vtb =10m/s.                       D. vtb = 1m/s.

Câu 51:   Một ô tô có bán kính vành ngoài bánh xe là 25cm. Xe chạy với vận tốc 10m/s. Tính vận tốc góc của một điểm trên vành ngoài xe?

A. 10 rad/s                           B. 20 rad/s                            C. 30 rad /s                           D. 40 rad/s.

Câu 52:   Tốc độ góc của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu. Cho biết chu kỳ T = 24 giờ.

Câu 53:   Một đĩa tròn bán kính 30cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết đúng 0,2 giây. Hỏi tốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng bao nhiêu?

A. v = 62,8m/s.                    B. v = 3,14m/s.                     C. 628m/s.                                     D. 6,28m/s.

Câu 54:   Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là  1,5km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?

A. v = 8,0km/h.                    B. v = 5,0 km/h.                  

Câu 55:   Một chiếu thuyền buồm chạy ngược dòng sông. Sau 1 giờ đi được 10 km, một khúc gỗ trôi theo dòng sông sau 1 phút trôi được . Vận tốc của thuyền buồm so với nước là bao nhiêu?

A. 8 km/h.                            B. 10 km/h.                          C. 12km/h.                                    D. 20 km/h.

Câu 56:   Một vật rơi tự do từ độ cao 80m . Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong giây thứ 2 là :   Lấy  g = 10m/s2

A.20m và 15m .                      B.45m và 20m .                       C.20m và 10m .                       D.20m và 35m .

Câu 57:   Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau khi đi thêm được 64m thì tốc độ  của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là

A.a =  0,5m/s2, s = 100m .                                                 B.a = -0,5m/s2, s = 110m .

C.a = -0,5m/s2, s = 100m .                                                 D.a = -0,7m/s2, s = 200m .

Câu 58:   Một ô tô chạy trên một đường thẳng đi từ A đến B có độ dài s .Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của quãng đường này là 25km/h và trong nửa cuối là 30km/h . Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn  đường AB là:

A.27,5km/h.                         B.27,3km/h.                         C.25,5km/h.                                  D.27,5km/h.

Câu 59:   Một người đi xe đạp bắt đầu khởi hành, sau 10s đạt được tốc độ 2,0m/s, gia tốc của người đó là

            a) 2m/s2                       b) 0,2m/s2                    c) 5m/s2                                   d) 0,04m/s2

Câu 60:   Khi ôtô chạy với vận tốc có độ lớn 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ôtô đạt vận tốc có độ lớn 15m/s. Vận tốc trung bình của ôtô sau 30s kể từ khi tăng ga là

            a) v = 18m/s                            b) v = 30m/s                c)v = 15m/s                 d) Một kết quả khác

Câu 61:   Một ô tô đang chạy với tốc độ 12 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần đều. Sau 15 s ôtô đạt tốc độ 15m/s . tốc độ của ô tô sau 5 s kể từ khi tăng ga là :

            a) - 13 m/s                  b) 6 m/s                       c) 13 m/s                       d) -16 m/s

Câu 62:   Một ô tô đang chạy với tốc độ 12 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần đều. Sau 15 s ôtô đạt vận tốc 15m/s . Quãng đường của ô tô  đi được sau 5 s kể từ khi tăng ga là :

            a) 62,5 m                     b) 57,5 m                     c) 65 m                                    d) 72,5 m

Câu 63:   Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau 15s ôtô dừng lại.Gia tốc của ôtô:

            a) 1m/s2                       b) - 1 m/s2                    c) 0,1 m/s2                   d) -0,1 m/s2

Câu 64:   Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau 15s ôtô dừng lại.Vận tốc của ôtô sau 5 s kể từ khi giảm ga  :

            a) -10 m/s                    b) 10 m/s                     c) 20 m/s                     d) -14,5 m/s

Câu 65:    Một viên bi nhỏ chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu từ đỉnh của một máng nghiêng. Tọa độ của bi sau khi thả 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, được ghi lại như sau :

t (s)

0         1         2         3         4         5

x (cm)

0        10       40       90      160     250

Hãy xác định vận tốc tức thời vào đầu giây thứ tư :

            a) 40cm/s                     b) 90cm/s                     c) 60cm/s                     d) 80cm/s

Câu 66:   Chiếc xe có lốp tốt và chạy trên đường khô có thể phanh với độ giảm tốc là 4,90(m/s2). Nếu xe có vận tốc 24,5m/s thì cần bao nhiêu lâu để dừng ?

            a) 0,2s                          b) 5s                            c) 2,5s                          d) 61,25s

Câu 67:   Ôtô đua hiện đại chạy bằng động cơ phản lực đạt được vận tốc rất cao. Một trong các loại xe đó có gia tốc là 25m/s2, sau thời gian khởi hành 4,0s, vận tốc của xe có độ lớn là

            a) 6,25m/s                    b) 200m/s                    c) 50m/s                       d) 100m/s

Câu 68:   Khi một vật rơi tự do thì độ tăng vận tốc trong 1s có độ lớn bằng :

          

Câu 69:   Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất ở nơi có gia tốc trọng trường . Vận tốc của vật khi đi được nửa quãng đường :            

         

Câu 70:   Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 và h2. Biết rằng thời gian rơi của vật thứ nhất bằng 1,5 lần thời gian rơi của vật thứ hai. Tìm kết luận đúng

Câu 71:   Khi một vật rơi tự do thì quãng đường vật rơi được trong những khoảng thời gian 1s liên tiếp nhau sẽ hơn kém nhau một lượng bao nhiêu ?

        

Câu 72:   Một chất điểm chuyển động trên trục Ox bắt đầu chuyển động lúc t = 0, có phương trình chuyển động:

 (t:s, x:m). Chất điểm chuyển động:

a) Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương.

b) Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm.

c) Chậm dần đều theo chiều âm rồi nhanh dần dần theo chiều dương.

d) Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm.

Câu 73:   Một vật rơi tự do tại nơi g = 9,8m/s2. Khi rơi được 19,6m thì vận tốc của vật là :

a) 384,16m/s                            b) 19,6m/s                   c) 1m/s                         d)  m/s

Câu 74:   Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga. Sau 15s ôtô dừng lại.Quãng đường của ô tô  đi được sau 5 s kể từ khi giảm ga  :

            a) 62,5 m                                 b) 52,5 m                     c) 65 m                                    d) 72,5 m

Câu 75:   Một ô tô đang chạy với tốc độ 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga. Sau 15s ôtô dừng lại. Quãng đường của ô tô  đi được trong giây thứ 5 kể từ khi giảm ga  :

            a) 62,5 m                                 b) 10,5 m                     c) 65 m                                    d) 72,5 m

Câu 76:   Phương trình chuyển động của một vật có dạng :    x = 3 – 4t +2t2  (m; s). Biểu thức vận tốc của vật theo thời gian là:

            a) v = 2 (t - 2) (m/s)                 b) v = 4 (t - 1) (m/s)     c) v = 2 (t -1) (m/s)      d) v = 2 (t + 2) (m/s)

Câu 77:   Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì người lái xe hãm phanh. Ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường s mà ôtô đã chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là:

            a) s = 45m                               b) s = 82,6m                c) s = 252m                 d) s = 135m

Câu 78:   Phương trình tọa độ trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:

Câu 79:   Một ôtô du lịch dừng trước đèn đỏ. Khi đèn xanh bật sáng, ôtô du lịch chuyển động với gia tốc 2. Sau đó 10/3 s, một môtô đi ngang qua cột đèn tín hiệu giao thông với vận tốc 15 m/s và cùng hướng với ôtô du lịch. Môtô đuổi kịp ôtô khi:

            a) t = 5 s                                  b) t = 10 s                    c) Cả A và B               d) Không gặp nhau.

Câu 80:   Một vật chuyển động theo phương trình:   (t:s, x:m). Chọn kết luận sai

            a)                                   b) a = 2                         c)               d) x > 0

Câu 81:   Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 21,6km/h thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 0,5 m/s2 và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 43,2km/h. Chiều dài của dốc là:

A. 6m.                                     B. 36m.                                   C. 108m.                     D. Một giá trị khác.

Câu 82:   Từ một sân thượng cao ốc có độ cao h = 80m, một người buông rơi tự do một hòn sỏi. Một giây sau, người này ném thẳng đứng hướng xuống một hòn sỏi thứ hai với vận tốc v0. Hai hòn sỏi chạm đất cùng lúc. Tính v0. Lấy g = 10m/s2.

            a) 5,5 m/s                                 b) 11,7 m/s                  c) 20,4 m/s                   d) 41,7m/s

Câu 83:   Một thang máy chuyển động không vận tốc đầu từ mặt đất đi xuống một giếng sâu 150m. Trong  quãng đường đầu tiên thang máy có gia tốc 0,5m/s2, trong  quãng đường sau thang máy chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng hẳn ở đáy giếng. Vận tốc cực đại của thang là:

A. 5m/s                        B. 36km/h                   C. 25m/s                      D. 108km/h

Câu 84:   Vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động : x = -10 – 2t + t2 (m) ; với t0 = 0. ( t đo bằng giây). Vật dừng ở thời điểm:

A. 1 + s                B. 1s                C. 2s                D. 1 - s

Câu 85:   Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức: v = 10 – 2t (m/s). Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t1 = 2s đến t2 = 4s là:

A. 1m/s.                                   B. 2m/s.                                   C. 3m/s.                                   D. 4m/s.

Câu 86:   Phương trình chuyển động của một vật có dạng:  (m; s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:

A. v = 2(t - 2) (m/s)                 B. v = 4(t - 1) (m/s)                 C. v = 2(t - 1) (m/s)                 D. v = 2(t + 2) (m/s)

Câu 87:   Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 và h2. Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 1/2 lần của vật thứ hai. . Tỉ số

Câu 88:   Một ôtô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Đến chân một con dốc, đột nhiên máy ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Nó luôn luôn chịu một gia tốc 2m/s2 ngược chiều với vận tốc đầu trong suốt quá trình lên dốc và xuống dốc. Thời gian để ôtô đi lên là

A. 15s.                         B. 20s.                         C. 22,5s.                                  D. 25s

Câu 89:   Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo Ox có dạng: x = 4t – 10 (km , h). Quãng đường đi được của chuyển động sau 2h chuyển động là bao nhiêu?

A.  - 2 km                    B. 2 km                       C.  - 8 km                               D. 8 km

Câu 90:   Một vật chuyển động nhanh dần đều  với vận tốc ban đầu 5m/s và gia tốc 1m/s2. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 2 là bao nhiêu?

A. 6,25m                     B. 6,5m                       C. 11m                        D. 5,75m

Câu 91:   Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 2h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu.

A.4s                             B.2s                             C\(\sqrt{2}\).s                         D.3s

Câu 92:   Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s vận tốc của ô tô tăng từ 3 m/s đến 6 m/s. Quãng đường S  mà ô tô đã đi trong khoảng thời gian này là bao nhiêu?

A. 25 m                       B. 50/3 m                    C. 45m                                    D. 500 m

Câu 93:   Thả một hòn đá từ một độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong thời gian (Bỏ qua sức cản không khí ) :

            a) t = 2s.          b) .      c) t = 4s.          d) 0,5s.

Câu 94:   Một vật rơi tự do từ một độ cao h. Biết rằng trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường 15m. Thời gian rơi của vật là: (Lấy g = 10m/s2 )

A. 1s.                                       B. 1,5s.                                    C. 2s.                           D. 2,5s.

Câu 95:   Một xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2,5m/s2 trên đoạn đường thẳng qua điểm A với vận tốc vA . Tại B cách A 100m vận tốc xe bằng 30m/s; vA có giá trị là:

A. 10m/s.                                 B. 20m/s.                     C. 30m/s.                     D. 40m/s.

Câu 96:   Một vật rơi tự do tại nơi có g = 9,8m/s2. Khi rơi được 44,1m thì thời gian rơi là :

            a) t = 3s                                   b) t = 1,5s                    .c) t = 2s                     d) t = 9s

Câu 97:   Các giọt nước mưa rơi tự do từ một mái nhà cao 9m, cách nhau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt thứ I rơi đến đất thì giọt thứ tư bắt đầu rơi. Khi đó giọt thứ hai và giọt thứ ba cách mái nhà những đoạn bằng (lấy g =10m/s2):

            a) 6m và 2m                            b) 6m và 3m.               c) 4m và 2m               d) 4m và 1m

Câu 98:   Một người đi xe đạp  lên dốc là 50m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc ban đầu lên dốc là 6m/s, vận tốc cuối là 3 m/s. Thời gian xe lên dốc là:

A.0,12s                        B.20s               C.12,5s                        D.100/9s

Câu 99:   Vật được thả rơi tự do tại nơi có g = 10m/s2.Trong giây cuối cùng nó đi được 25m.Thời gian vật rơi là:

A. 4s                            B. 2s                C. 3s                            D. 5s

Câu 100:                 Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều vật đi được quãng đường s trong 6s. thời gian để vật đi hết 3/4 đoạn đường cuối là bao nhiêu?

A. t = 3s                      B. t = 4s                      C. t = 1s                      D. t = 2s

Câu 101:                 Hai vật được thả rơi tự do từ 2 độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi thời gian rơi của vật thứ 2. Bỏ qua lực cản không khí. Tỉ số các độ cao  là bao nhiêu

A.  0,5                         B.  2                            C.  4                            D.  1

Câu 102:                 Một xe máy đang đi với tốc độ 36km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20m người ấy

phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Khi đó thời gian hãm phanh là:

A. 5s                            B. 3s                            C. 4s                            D. 2s

Câu 103:                 Một thang máy chuyển động không vận tốc đầu từ mặt đất đi xuống một giếng sâu 150m. Trong  quãng đường đầu tiên thang máy có gia tốc 0,5m/s2, trong  quãng đường sau thang máy chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng hẳn ở đáy giếng. Vận tốc cực đại của thang là:

A. 5m/s                                    B. 36km/h                   C. 25m/s                      D. 108km/h

Câu 104:                 Một chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox có đồ thị như hình vẽ. Hãy chọn phát biểu SAI:

           

A. Chuyển động này hướng theo chiều dương.

     B. Vận tốc trung bình của chuyển động là v = +10cm/s.       

            C.Phương trình chuyển động là x = 10.(t -1) ( cm).

            D. Quãng đường vật đi được là 20 cm.

Câu 105:                 Phương trình chuyển động của một vật có dạng:    x = 3 – 4t + 2t2 (m/s). Biểu thức vận tốc tức thời củavật theo thời gian là:

A. v = 2(t – 2) (m/s)                B. v = 4(t – 1) (m/s)                C. v = 2(t – 1) (m/s)                D. v = 2 (t + 2) (m/s)

Câu 106:                 Một ôtô đang chuyển động với vận tốc có độ lớn 54 km/h thì người lái xe hãm phanh. Ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường s mà ôtô đã chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là:

            a) s = 45m                   b) s = 82,6m                            c) s = 252m                 d) s = 135m

Câu 107:                 Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Chọn gốc toạ độ tại nơi vật rơi, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu rơi. Lấy g = 10m/s2, quãng đường mà vật rơi được trong giây thứ 4 là :

            A. 80 m                       B. 35m                                                C. 20m                        D. 5m

Câu 108:                 Một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất vật đi quãng đường 60m. Lấy g = 10m/s2 Độ cao h có giá trị:

            A. h = 271,25m              B. h = 271,21m                                C. h = 151,25m                        D. Kết quả khác.

Câu 109:                 Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s2 thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là:

A.  0,7 m/s2;  38m/s.            B.  0,2 m/s2; 8m/s.                       C.  1,4 m/s2;  66m/s.             D   0,2m/s2; 18m/s.

Câu 110:                                                                                                                                                                   Một vật rơi tự do từ độ cao so với mặt đất là h=20m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi 15m cuối cùng trước khi trạm đất là bao nhiêu.

            A. 1s                         B. 2s                                     C. 3s                                     D. 4s

Câu 111:     Hai xe A và B cùng xuất phát tại một điểm O đi thẳng đều về hai phía vuông góc với nhau, xe A đi theo hướng Ox với vận tốc u = 3m/s, xe B đi theo hướng Oy với vận tốc v = 4m/s. Hỏi sau 4 giây hai xe cách nhau bao nhiêu?

            A. 16m                        B. 20m                              C. 40m                                 D. 90m

Câu 112:     Hai xe A và B cùng xuất phát tại một điểm O đi thẳng đều về hai phía vuông góc với nhau, xe A đi theo hướng Ox với vận tốc u = 3m/s, xe B đi theo hướng Oy với vận tốc v = 4m/s. Xe A đi trong thời gian 10 giây thì dừng lại trong thời gian 5 giây, sau đó hai xe quay lại và trở về gặp nhau tại O cùng lúc. Xe A giữ nguyên vận tốc, hãy tính vận tốc mới của xe B khi quay về O.

            A. 10m/s                      B. 6m/s                              C. 16m/s                               D. 40m/s

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuchuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018